බබාට නමක්

බබාට නමක්
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.0.2
  • 29 MB
Download

Updated to version 1.0.2!


app Name බබාට නමක්
Version 1.0.2
Developer Cyber Tech Official
OS Android 4.1
Updated 2023-01-21

Download බබාට නමක් app Android

No 1 Baby Names & Baby Care App in Sri Lanka | Sinhala Baby Names.

1. බබාට නමක් තේරුම් සහිතව

පුතුට නමක් Click කිරීමෙන් පුතුන්ගේ නම් අකුරු වශයෙන් වෙන් කර ඇත

එක් එක් අකුර Click කිරීමෙන් අදාල අකුරෙහි සියලුම නම් ලබා ගත හැක

2. මව් පෙදෙස හරහා දරුවන් සම්බන්දව Blog කියවීමේ හැකියාව පවතී

3. දරු නැළවිලි ගීත / නිදි කරවීමට ගීත මෙම ඇප් එකේ ඇතුලත් වේ

4. ප්‍රියතම කොටසට ඔබ වඩාත් කැමති නම් Save කරගත හැක

5. අපගේ ඇප් එකෙහි නොමැති ඔබ දන්නා නම් , අනෙක් අය සමග බෙදා ගැනීමට App එකට ඇතුලත් කිරීමටත් හැකියාව ඇත


Cyber Tech ගෙනෙන තවත් සාඩම්බර ඉදිරිපත් කිරීමකි

2022/2023 New Sinhala Baby Names and Baby Care Blogs

Baby Songs
  • 4
4 (1)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 1,000+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related